skip to Main Content

Supervisioon, coaching ja reaalsed muutused

Supervisioon koos individuaalse coachingu ja meeskonnakoolitusega on toimiv ja reaalseid muutusi toov kombinatsioon.

Supervisioon
Supervisioon

Meeskonna juhil on põhimõtteliselt kolm fookust – saavutada seatud eesmärgid, arendada ja hoida meeskonda ning motiveerida inimesi. Erinevate muutujate ja uute väljakutsetega edukaks toimetulekuks vajame nii individuaalset kui ka meeskondlikku kasvamist ja julgust muutusteks. Kuidas aga pidevalt muutuvates tingimustes luua meeskonnatöökeskkond, kus töötajate potentsiaal on võimalikult hästi kasutuses ja meeskonna koostöö on tulemuslik? Kuidas olla meeskonna juhile abiks?

Kindlalt toimiv arenguprogramm meeskonnale

Alustame koolitusega Meeskonnatöö ja meeskonnarollid. Belbini meeskonnarollide analüüs kirjeldab inimeste käitumiseelistusi kaardistades nende tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali.  Koolitus võimaldab oluliselt paremini mõista ennast, oma meeskonnakaaslasi ja meeskonda kui tervikut. Koolituse käigus saavad meeskonnaliikmed ülevaate oma tugevatest meeskonnarollidest ja kogu meeskonna tegelikust potentsiaalist ning õpivad looma usalduslikke suhteid.

Selleks, et koolitusel saadud teadmised, esile toodud tugevused ja seni kasutamata potentsiaal edukalt integreerida meeskonnatöö argipäeva on vaja toetada arenguprotsessi meeskonna supervisiooni ja coachinguga. Coachingu ja Belbini kokkusobivusest saab lugeda Helena Lausi artiklist “Coaching ja Belbini meeskonnarollid”

Supervisioon toetab meeskonna arenguprotsessi

Coachingu protsessis tegeletakse coachi suunamisel eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside ja tegevuste osas selguse loomise ja prioriteetide seadmise toetamisega. Supervisioon on mõnevõrra laiem protsess. Supervisioon võtab fookusesse inimese töörolli, meeskonna ja organisatsiooni vastastikuse mõju ning koostoime. Protsessi käigus on käsitletakse erinevaid meeskonna ja üksikisiku dünaamikaid, mis mõjutavad meeskonnatööd tervikuna. Leitakse olukorrad, mis võivad olla takistusteks uute teadmiste rakendamisel ja tegeliku potentsiaali avaldumisel. Supervisioon võimaldab meeskonna koolitusel saadud teadmisi, informatsiooni ja hoiakuid igapäevases meeskonnatöös edukamalt rakendada.

Meeskonna supervisioon

 • Käsitletakse tööalaseid situatsioone, millega meeskond või organisatsioon hetkel tegeleb.
 • Supervisioon toetab meeskonna liikumist seatud eesmärkide poole.
 • Leitakse arengu/muudatuste kohti ja lahendusi uutele olukordadele.
 • Analüüsitakse ja mõtestatakse oma tegevusi. Püstitatakse eesmärke, töötatakse välja süsteemid eesmärkide saavutamiseks.
 • Toetatakse uute hoiakute ja käitumisharjumuste kujunemist.
 • Juurutatakse uusi ideid ja koolitustel omandatud teadmisi ja oskusi igapäevatöösse.

Supervisioon on kasulik juhile ja meeskonnale

 • Võimalus üheskoos leida probleemidele parimaid lahendusi. Kõik osalejad on teadlikud prioriteetidest ja oma rollist. Kasvab inimeste initsiatiiv ja vastutuse võtmine.
 • Meeskonnaliikmed teadvustavad oma ja kolleegide ressursse ja vajadusi, et võimekusi paremini realiseerida.
 • Kasvavad professionaalsed oskused, suureneb inimeste vaheline usaldus ja koostöö.
 • Parem ülevaade kolleegide tööülesannetest ja eesmärkidest.
 • Supervisioon parandab meeskonna tulemuslikkust ning juhtimiskvaliteeti.

Kasu osalejale

 • Supervisioon suurendab eneseteadlikkust ja aitab arendada professionaalsed oskused.
 • Aitab leida uusi ja uuenduslikke lahendusi. Saab toetust ja motivatsiooni nende elluviimiseks.
 • Saab ennetada läbipõlemist.
 • Saada tuge ja toetust teistelt meeskonnaliikmetelt.
 • Selgus rolli ja vastutuse osas. Võimalus arendada oma töörolli.
 • Suurendada motivatsiooni ja efektiivsust. Kasvab töörahulolu.
 • Kinnistada uusi harjumusi ja teadvustada ning kohandada käitumismustreid.

Supervisooni ja coachinguga aitavad teid Madis ja Helena

Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja

Madis Puhm, meeskonnatöö koolitaja ja superviisor

Ma aitan luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Toimivas meeskonnas on töötajate ja meeskonna potentsiaal parimal viisil kasutuses. Tulemuslikus meeskonnas on fookus ja prioriteedid paigas.
Helena Laus

Helena Laus, meeskonnatöö koolitaja ja coach

Mulle meeldib olla inimeste keskel ja aidata neil avastada oma potentsiaali. See on ilmselt ka põhjus, miks olen pea 18 aastat töötanud personalivaldkonnas. Praegu töötan personalijuhina Apranga Groupis.
Koolitajana on minu teemadeks teenindus, müük, muudatuste juhtimine, enesekehtestamine, enesejuhtimine, personalijuhtimine, meeskonnatöö ja coaching.
Loodav lisaväärtus realiseerub koostöös ja tulemuslikkuse kasvus.

Meeskonnatöö koolitused aitavad luua toimivaid ja tulemuslikke meeskondi. Tehes koostööd Matsi ja Belbini Koostöökunstikooliga ning kasutades Belbini meeskonnarollide aruandeid, näen selgelt millist reaalset muutust me meeskondade toimimisse toome. Meeskondade jaoks loodav lisaväärtus realiseerub nii meeskonnaliikmete vahelises koostöös ja tulemuslikkuse kasvus. 

Madis Puhm Tagametsa Loovusmaja
Helena on inspireeriv professionaal ning suurepärane vestluskaaslane

Mul on ääretult hea meel, et meie teed Helena-ga ristusid. Ta on inspireeriv professionaal ning suurepärane vestluskaaslane, kelle poole olen saanud mitmel korral pöörduda, et tööalaseid mõttepuntraid lahti harutada.

Helena oskab väga meisterlikult vestlust suunata, peegeldada ja mõtteid ümber sõnastada, et avaneksid erinevad vaatenurgad ning fookus langeks olulisele. Olen väga tänulik Helena positiivsuse ja kindlustunde eest, mida on olnud vaja, et liikuda edasi selgema ja kindlama visiooniga.

Kati Luhaäär

Võta ühendust ja küsi pakkumist

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Minu tänased ja homsed väljakutsed meeskonnaga

  Ettevõte või asutus

  Telefon

  Back To Top
  Search